Prosím aktualizujte si svůj prohlížeč nebo vyzkoušejte otevřít stránky v jiném prohlížeči.

Vypadá to, že používáte zastaralý prohlížeč. A protože je náš web vystavěn na nejmodernějších technologiích, nemusí vše fungovat, jak má.

Obchodní podmínky


Objednání, dodání, platba

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů součástí každé kupní smlouvy (dále jen „NOZ“), kterou uzavírá na straně jedné společnost EXTERIER BETON, s.r.o., IČ: 42660394, se sídlem Holubická 373, 664 07 Pozořice jako Prodávající a na straně druhé Kupující a upravují vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran, pokud mezi nimi nebylo výslovně kupní smlouvou ujednáno jinak.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prodávajícím se rozumí společnost EXTERIER BETON, s.r.o., IČ: 42660394, se sídlem Holubická 373, 664 07 Pozořice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4472, telefonní kontakt: 544 226 117, email: obchod@exterierbeton.cz. Kupujícím se rozumí zájemce o koupi Zboží nabízeného Prodávajícím, a to s ohledem na platnou právní úpravu Kupující, který je Spotřebitelem, anebo Kupující, který je Podnikatelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Internetovým obchodem Prodávajícího (nebo e-shopem) se myslí elektronický obchod, provozovaný Prodávajícím a umístěný na internetové adrese www.betonovevyrobky.cz zřízený za účelem prezentace Zboží Prodávajícího. Zbožím se myslí výrobky, které jsou prezentovány a nabízeny ke koupi v Internetovém obchodě, katalogu výrobků Prodávajícího či v ceníku Prodávajícího. Provedení Zboží je pouze informativní, slouží zejména pro reklamní a propagační účely a není předlohou ve smyslu § 2096 NOZ. Zboží splňuje kvalitativní parametry na jakost pro daný druh výrobku stanovené dle českých technických norem, přičemž Zboží bylo odzkoušeno Technickým a zkušebním ústavem stavební Praha, s.p. pobočkou v Brně. Konkrétní Zboží je vždy specifikováno v jednotlivé dílčí objednávce Kupujícího. Kupující vystavením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Tyto VOP jsou veřejně přístupné v Internetovém obchodě Prodávajícího umístěném na internetové adrese www.betonovevyrobky.cz. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

II. OBJEDNÁVKA

1. Vystavením objednávky nebo podpisem smlouvy Kupující potvrzuje jak znalost ceníku Prodávajícího, tak souhlas se stanovenou kupní cenou.

2. Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace v Reklamačním řádu před samotným objednáním Zboží.

3. Objednávka musí obsahovat označení Kupujícího (u Kupujícího Podnikatele včetně IČ), specifikaci zboží, jeho množství, způsob dopravy, termín dodání, způsob placení, jinak má objednávka vady a Prodávající je oprávněn ji odmítnout. Objednávka musí obsahovat rovněž e-mailovou adresu Kupujícího pro případ písemného potvrzení objednávky a v případě osobního odběru třetí osobou její zmocnění k odběru.

4. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

5. Je-li Kupující plátcem DPH, je povinen uvést v objednávce číslo svého účtu zveřejněného správcem daně. Prodávající není povinen činit jakékoliv platby na účty nezveřejněné v registru plátců DPH.

6. V případě, že je objednávána dodávka atypického Zboží, které má být teprve vyrobeno (zakázka), je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 50% kupní ceny, a to nejpozději do 7 dnů od vystavení objednávky v hotovosti nebo na bankovní účet Prodávajícího. Dohodnutá doba plnění začne běžet až po uhrazení zálohy.

7. V případě, že je objednávka učiněna osobně v místě sídla Prodávajícího je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu zálohu na kupní cenu za Zboží ve výši 50% kupní ceny v okamžiku vystavení a potvrzení této objednávky, pokud není dohodnuto jinak.

8. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly Prodávajícímu doručeny.

9. Objednávat je možno: (a) prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího; (b) osobně v místě sídla Prodávajícího; (c) elektronickou poštou či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

10. Kupující není oprávněn jednostranně zrušit svou objednávku písemně potvrzenou Prodávajícím bez předchozího projednání a schválení tohoto storna potvrzené objednávky s Prodávajícím.

11. Kupující není oprávněn stornovat svoji objednávku u již vyrobeného zboží na zakázku.

 

III. UZAVÍRÁNÍ SMLUV DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

1. Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není v případě učiněné objednávky Kupujícím povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy, tou je až objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Prodávající potvrdí obdržení objednávky Kupujícímu Spotřebiteli a Kupujícímu Podnikateli nejpozději následující pracovní den po jejím doručení, a to na Kupujícím zadaný e-mail v objednávce, jinak se má za to, že objednávku Prodávající nepřijal.

3. V případě uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku vzniká smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na e-mail Kupujícího zadaný v objednávce.

4. Potvrdí-li Prodávající objednávku e-mailem a přijme-li ji, avšak s výhradami či připomínkami, popř. s doplňujícími podmínkami, jedná se o nový návrh kupní smlouvy a tato může být realizována ze strany Prodávajícího pouze v případě, že Kupující tento nový návrh bez výhrad akceptuje.

5. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je před podáním objednávky Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly do objednávky vloženy, včetně možnosti Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

6. Pokud se e-mail potvrzující objednávku Kupujícího vrátí zpět na Internetový obchod Prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy Kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se Prodávající pokoušet opakovaně odeslat e-mail potvrzující objednávku Kupujícímu. V případě, že se nepodaří Kupujícího kontaktovat emailem do pěti pracovních dnů ode dne doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu, považuje se objednávka Kupujícího za zrušenou.

7. Prodávající uvádí tato sdělení před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku se Spotřebitelem: (a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby; (b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího; (c) v případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění; (d) ceny Zboží jsou v Internetovém obchodě provozovaném Prodávajícím uváděny bez DPH, včetně DPH, a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy, přičemž v případě osobního odběru v sídle Prodávajícího, je náklad na dodání 0,-Kč. V případě, že Zboží bude dodáno na paletách Prodávajícího, bude kupní cena Zboží navýšena dle odstavce V.9.VOP; (e) poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v odstavci VI. těchto VOP; (f) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího; (g) vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@exterierbeton.cz, případně se Kupující může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena za Zboží bude stanovena na základě ceníku Prodávajícího platného k okamžiku doručení řádně učiněné objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

2. Kupní cena Zboží bude navýšena o cenu palet dle odstavce V.9. VOP, pokud bude Zboží dodáno na paletách Prodávajícího. V případě, že Zboží má být odesláno, nese náklady na dodání Zboží Kupující, pokud není dohodnuto jinak, přičemž tyto náklady se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a o tyto bude kupní cena Zboží navýšena. V případě osobního odběru v sídle Prodávajícího, je náklad na dodání 0,- Kč.

3. V Internetovém obchodě jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny.

4. Výše daně z přidané hodnoty bude stanovena dle platných a účinných daňových předpisů na území České republiky.

5. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu včas ve sjednané lhůtě. V případě pozdní úhrady je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náklady spojené s uplatněním pohledávky.

6. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude splatná dle podmínek stanovených v kupní smlouvě a v případě objednávky učiněné prostřednictvím Internetového obchodu dle podmínek stanovených v potvrzení objednávky Prodávajícím (akceptací) dle odstavce III.3 VOP.

7. Kupující uhradí kupní cenu buď bankovním převodem spolu s uvedením čísla objednávky či čísla kupní smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti nebo hotově při převzetí Zboží.

8. Kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet Prodávajícího.

9. Prodávající vystavuje ohledně plateb Kupujícímu daňový doklad (fakturu), kterou předá Kupujícímu při osobním odběru Zboží, v případě přepravy Zboží prostřednictvím přepravce společně s dodaným Zbožím nebo odesláním na e-mail Kupujícího, případně prostřednictvím poštovních služeb po doručení Zboží Kupujícímu.

10. Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost Kupujícího Podnikatele uhradit kupní cenu v termínu splatnosti. Tímto se vylučuje použití § 2108 NOZ, nejde-li o Kupujícího Spotřebitele, který nemusí do odstranění vady Zboží platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho nároku na slevu.

V. DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající si v souladu s ustanovením § 2132 NOZ vyhrazuje ke Zboží vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem Zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, to znamená buď uhrazením fakturované částky v hotovosti, nebo dnem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.

2. Je-li Prodávající povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

3. Prodávající je oprávněn určit konkrétního dopravce, pokud není dohodnuto jinak. Cena za přepravu bude Kupujícímu sdělena Prodávajícím předem a následně účtována ve faktuře vedle kupní ceny za odebraného Zboží.

4. Prodávající splní povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se Zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

5. Součástí dodávky Zboží je dodací list obsahující specifikaci Zboží v dodávce. Dodání a převzetí Zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím listu.

6. Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího Podnikatele a umožní Kupujícímu Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K odevzdání Zboží Kupujícímu Spotřebiteli dojde v okamžiku, kdy mu zboží předá dopravce.

7. Nebezpečí škod na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího při odevzdání Zboží Kupujícímu, předáním Zboží k přepravě nebo tím, že Prodávající umožní Kupujícímu se Zbožím nakládat.

8. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

9. Zboží je dodáváno buď volně uložené, nebo na dřevěných paletách. Je-li Zboží dodáváno na paletách Prodávajícího, zvyšuje se sjednaná kupní cena Zboží o částku uvedenou v ceníku Prodávajícího (platného k okamžiku doručení řádně učiněné objednávky) za každou paletu. Kupující má právo nepoškozené palety do 2 měsíců ode dne převzetí Zboží na těchto paletách vrátit Prodávajícímu v jeho sídle. Po vrácení palet ve lhůtě a v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP potvrdí Prodávající Kupujícímu písemně vrácení palet a na základě tohoto potvrzení mu vyplatí cenu palety sníženou o její běžné opotřebení, a to nejpozději do 14 dnů ode dne prokazatelného vrácení palety.

10. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí jej Prodávající podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravovat přepravní podmínky jednotlivých přepravců (PPL, Česká pošta atd.)

12. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodané Zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, a to ani dle odstavce VI. VOP.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

1. Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a pokud jde o: (a) kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží; (b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; nebo (c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Kupující Spotřebitel je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (jenž je zveřejněn zde http://www.betonovevyrobky.cz/ke-stazeni/). Před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku postačí odeslat či předat Prodávajícímu odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od Prodávající obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující Spotřebitel odešle Zboží zpět Prodávající před uplynutím 14 dnů.

4. Kupující Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávající odeslal. V případě odstoupení Kupujícího Spotřebitele od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží tento Kupující Spotřebitel.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré osobní údaje, které Kupující Prodávajícímu poskytne, jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, a marketingových akcí Prodávající a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou distribuce či platebního styku týkající se objednaného Zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2. Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávající za účelem plnění smlouvy a marketingových akcí Prodávající, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou právní úpravou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je provozovatelem e-shopu a zároveň správcem osobních údajů Kupujícího ve smyslu tohoto zákona.

3. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje nezbytně nutné pro zahájení smluvního vztahu s Prodávajícím. Osobní údaje zákazníků zabezpečuje Prodávající proti zneužití.

4. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to na základě písemné žádosti, Prodávající je povinen této žádosti vyhovět.

VIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

2. Nastane-li okolnost vylučující odpovědnost (tzv. vyšší moc), která brání straně ve splnění povinností, po dobu trvání takové okolnosti není strana, jíž brání ve splnění povinnosti, v prodlení se splněním povinnosti. O dobu trvání takové překážky se prodlužuje doba stanovená ke splnění povinnosti stranou, jíž tato překážka brání ve splnění povinnosti. Vyšší mocí dle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rozumí pro účely této smlouvy okolnosti vylučující odpovědnost a to zejména živelná událost, válka, změna politické situace, které vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností dle této smlouvy, nebo jiná podobná událost.

3. Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o změnách veškerých skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti, zejména těch, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Rovněž je povinen jej okamžitě informovat o tom, že proti němu bylo zahájeno konkursní řízení, nebo že vstoupil do likvidace, anebo že proti němu je veden výkon rozhodnutí.

4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy, VOP či Reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

5. Pro doručování písemností kteroukoli smluvní stranou druhé straně se Prodávající a Kupující dohodli tak, že zásilka odeslaná doporučenou poštou se považuje za doručenou také v případě, že adresát tuto odmítne převzít nebo si zásilku nevyzvedne ani v úložní lhůtě.

6. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.8.2021 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího.

EXTERIER BETON, s.r.o. Jiří Baše, jednatel

Naše produkty