Prosím aktualizujte si svůj prohlížeč nebo vyzkoušejte otevřít stránky v jiném prohlížeči.

Vypadá to, že používáte zastaralý prohlížeč. A protože je náš web vystavěn na nejmodernějších technologiích, nemusí vše fungovat, jak má.

Ochrana osobních údajů


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ke stažení 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů ("GDPR") s účinností od 25.5.2018

1. Správce osobních údajů

Společnost EXTERIER BETON, s.r.o. se sídlem Holubická 373, 664 07  Pozořice, IČ: 42660394,
DIČ: CZ42660394, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C), vložka 4472 (dále jen "správce"), Vás
tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


2. Rozsah zpracování osobních údajů

V rámci zajištění  své činnosti provozuje firma EXTERIER BETON, s.r.o. webové stránky
www.betonovevyrobky.cz a www.exterierbeton.cz a tím se stává správcem osobních údajů.
osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskyt, a to v souvislosti
s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a
zpracovává je v souladu splatnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.


3. Kategorie osobních údajů v souvislost s objednávkou přes e-shop

* Adresní a identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ a údaje
umožňující kontakt se subjektem - číslo telefonu, e-mailová adresa, dodací adresa a jiné obdobné informace.


4. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování výše uvedených údajů bude EXTERIER BETON, s.r.o provádět za účelem:

* vyřízení odeslaného požadavku o uzavření kupní smlouvy,
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní a daňové agendy, archivace),
* ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).


5. Způsob zpracování osobních údajů dle následujících zásad

* Zákonnost - zpracovávají se pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k plnění smluvních závazků.
Osobní údaje jsou zpracovávvány za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zpracování údajů.

* Účelovost - údaje jsou shromažďovány jen pro určité a legitimní účely.

* Minimalizace - zpracováváme jen maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů.

* Doba uložení - osobní údaje jsou zpracovány pouze po nezbytnou dobu a ata je v souladu se lhůtami
uvedenými v příslušných smlouvách a u plnění právní povinnosti po zákonnou dobu. U oprávněných
zájmů pak 5 let od odeslání požadavku o uzavření kupní smlouvy nebo pro případ možného vzniku
sporu mezi správcem a subjektem údajů. Po uplynutí této doby jsou údaje zlikvidovány.


6. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

* Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.
* Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně.
* Správce údajů bude výše uvedené osobní údaje zpracováváat sám nebo za tímto účelem pověří,
v souladu se zákonem, třetí osobu.
* Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předáni orgánům, úřadům
či jiným institucím není uložena právním předpisem nebo nevyplývá ze smluvního vztahu (např.
dopravci).
* Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených
případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.


7. Práva a povinnosti subjektu údajů

* Subjekt je povinen předat správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
* Subjekt je povinen správci umožnit ověření poskytnutých údajů.
* Subjekt má právo od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům.
* Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů.
* Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.
* Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů.
* Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
* Svá práva může subjekt uplatnit:
   - osobně v sídle společnosti v pracovní době,
   - emailem: obchod@exterierbeton.cz,
   - datovou schránkou: qbj5ipq.
* Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


8. Platnost

Znění Prohlášení o ochraně osobních údajů může správce změnit či doplňovat.


Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 25.5.2018

Naše produkty
 •  
  Betonová dlažba vymývaná, dlažba hladká, soklové obklady vymývané
 •  
  Výseče chodníkové a schodové, nášlapy kruhové, nášlapy Luna či Jetty z vymývaného betonu
 •  
  Schodišťové stupně plné, obkladové, samonosné schodišťové desky, schodišťové bloky, nášlapy a podstupnice
 •  
  Bazénové lemy pro olemování bazénů, typ L, Deska, bazénové segmenty a obklady
 •  
  Truhlíky, květináče
 •  
  Lavičky a stoly celobetonové i se dřevem
 •  
  Zahradní mobiliář, gril, zahradní světla, zábrany, poklopy, odpadkové koše, kašna, umyvadlo
 •  
  Svahové tvárnice RYOB, FESTON, KORB jsou vhodné jako doplněk pro řešení opěrných zdí, dělících stěn, květinové nádoby, vegetační zídky ...
 •  
  Plotové tvárnice vymývané, hladké, štípané, drážkované Valcha, ztracené bednění, a na všechny typy tvárnic stříšky a zákrytové desky
 •  
  Obrubníky zahradní z hladkého a vymývaného betonu.
 •  
  Palisády DELTA, RONDA, KVADRA umožňují překonávat výškové rozdíly v terénu
 •  
  Šachta složená z betonových dílů. Meliorační žlab pro odvodnění povrchových vod z komunikace či zpevněných ploch.
 •  
  Na zakázku jsme schopni upravit rozměry některých standardních výrobků či vyrobit atypické desky různých rozměrů.
 •  
  Volně ložené i balené dekorativní oblázky a drtě
 • Prohlédněte si povrchové úpravy našich produktů.